ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ : ΚΟΠΗΚΑΝ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 174 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ!

Σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2012, ματαιώθηκαν παράνομες πληρωμές ύψους174.973.738 ευρώ. Συγκεκριμένα, στην έκθεση των 550 σελίδων καταγράφονται... 
τα χρηματικά εντάλματα με τα οποία επιχειρήθηκε να πληρωθούν δαπάνες, δημόσια έργα, προμήθειες, αποδοχές, επιδόματα, κ.λπ. που δεν είχαν τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις.
Πολλές σελίδες της έκθεσης αφορούν τον έλεγχο των δαπανών των δήμων της χώρας, όπου το Ελεγκτικό Συνέδριο πρόλαβε εκατοντάδες μη νόμιμες πληρωμές, ενώ μεγάλο τμήμα της έκθεσης καταλαμβάνουν τα παράνομα χρηματικά εντάλματα πληρωμών για το 2012, αλλά και για προηγούμενα οικονομικά έτη του δήμου Πάτμου, για τα οποία μάλιστα έχουν ξεκινήσει οι εκδώσεις καταλογιστικών πράξεων σε βάρος των υπευθύνων. Σημειώνεται ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο στον δήμο Πάτμου έκανε και έκτακτο έλεγχο.
Το 2012 υποβλήθηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο συνολικά για θεώρηση 453.488 χρηματικά εντάλματα άνω των 182.320.025.392 ευρώ και ματαιώθηκαν μη νόμιμες πληρωμές ύψους 174.973.738 ευρώ. Οι μη νόμιμες αυτές δαπάνες αφορούν μισθούς, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές, δημόσια έργα, κ.λπ. Δηλαδή αφορούν δαπάνες επαναλαμβανόμενες σε τακτά χρονικά διαστήματα οι οποίες μεταφέρονται και στα επόμενα οικονομικά έτη.
Οι παράνομες δαπάνες του 2012 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, το 2011, παρουσιάζουν αύξηση της τάξεως των 40.368.487 ευρώ. Σύμφωνα πάντα με την έκθεση, οι άμεσοι και έμμεσοι φόροι (φορολογικά έσοδα) κάλυψαν το 23,49% των συνολικών εσόδων, ενώ αντιστοιχούν στο 22,58% του ΑΕΠ. Υπολείπονται δε του στόχου του προϋπολογισμού, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν υστέρηση έναντι των προβλέψεων κατά 5.771.584.467 ευρώ ή 11,66% του ΑΕΠ. Το ύψος του χρέους κατά την 31.12.2012 ανερχόταν σε 305.537.202.404 ευρώ ή 157,74% έναντι 367.948.207.034,84 ευρώ ή 176,46% του ΑΕΠ το 2011. Μετά το PSI και τον νέο δανεισμό, η ονομαστική αξία του δημόσιου χρέους μειώθηκε κατά 62,411 δισ. ευρώ.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν ορισμένα χρηματικά εντάλματα που «κόπηκαν» από το Ελεγκτικό Συνέδριο ως μη νόμιμα. Συγκεκριμένα, επεστράφη αθεώρητο σε δήμο χρηματικό ένταλμα 13.323 ευρώ που αφορούσε στην καταβολή αποζημίωσης λόγω θανάτου, καθώς το ένταλμα είχε εκδοθεί στο όνομα του αποβιωσάντα και όχι των κληρονόμων του, ενώ κρίθηκε μη νόμιμη πληρωμή δαπάνης φαρμάκων σε φαρμακοποιό, καθώς κατά το χρονικό διάστημα που έγινε η προμήθεια των φαρμάκων από τους ασφαλισμένους, είχε ήδη ανακληθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του φαρμακείου, λόγω υπέρβασης του ορίου ηλικίας του φαρμακοποιού.
«Κόπηκε» χρηματικό ένταλμα 1.341 ευρώ καθώς αφορούσε αποζημίωση νυκτερινής εργασίας νυκτοφυλάκων. Το επίμαχο χρηματικό ένταλμα αφορούσε στην καταβολή προσαυξήσεων για εργασία κατά τις Κυριακές και κατά τις νυκτερινές ώρες (392 νυκτερινές ώρες). Όμως αποκαλύφθηκε ότι η δαπάνη αφορούσε στην καταβολή προσαυξήσεων σε υπαλλήλους οι οποίοι ασκούσαν καθήκοντα νυκτοφύλακα και είχαν προσληφθεί για να παρέχουν εργασία κατά τις νυκτερινές ώρες και, συνεπώς, δεν δικαιούνται καμίας προσαύξησης μισθού λόγω της παρεχομένης εργασίας τους κατά τη νύκτα και μέσα στο νόμιμο ωράριο τους.
Δεν εγκρίθηκε ένταλμα 65.380 ευρώ δήμου που αφορούσε σε δαπάνη για εργασίες επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων του δήμου, καθώς τα τιμολόγια των ανταλλακτικών εκδόθηκαν 5 μήνες μετά την τοποθέτηση των ανταλλακτικών στα οχήματα, ενώ «κόπηκε» χρηματικό ένταλμα το οποίο αφορούσε την καταβολή μισθώματος για στέγαση νεοσύστατου δημοτικού παιδικού σταθμού, χωρίς ωστόσο να υπάρχει η απαιτούμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του.
Παράλληλα, στον δήμο Πάτμου όπου διενεργήθηκε και έκτακτος έλεγχος για τα προ του 2012 οικονομικά έτη κρίθηκαν αρκετά χρηματικά εντάλματα μη νόμιμα.
Αναλυτικότερα, μεταξύ των άλλων, διαπιστώθηκε μη νόμιμη καταβολή (2003) ποσού 69.600 ευρώ, που αφορούσε σε επιχορήγηση της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, για το λόγο ότι τα ποσά της επιχορήγησης χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη διάφορων αναγκών του δήμου, όπως για την καθαριότητα και την τουριστική προβολή της νήσου, κατά παράβαση της νομοθεσίας, όπως κρίθηκε μη νόμιμη καταβολή (2004) ποσού 22.060 ευρώ, που αφορούσε σε επιχορηγήσεις των Ιερών Μονών Ευαγγελισμού και Θεολόγου και της Ιεράς Εξαρχίας Πάτμου.
Ακόμη, κρίθηκε στον δήμο Πάτμου μη νόμιμη καταβολή 196.684,57 ευρώ που αφορούσε σε δαπάνες επιδείξεων, δεξιώσεων, εορτών κ.λπ., με την αιτιολογία ότι από κανένα στοιχείο με τα οποία εξοφλήθηκαν οι ανωτέρω δαπάνες, δεν προέκυψε ότι συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις που ορίζουν οι διατάξεις του Δ.Κ.Κ., ούτε προέκυψε από τα δικαιολογητικά των δαπανών ότι αυτές ανάγονταν στη λειτουργική δραστηριότητα του δήμου ή ότι συντελούσαν άμεσα ή έμμεσα στην καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του, όπως κρίθηκε μη νόμιμη καταβολή 8.331,80 ευρώ που αφορούσε σε δαπάνη βιντεοσκόπησης των συνεδριάσεων του Δ.Σ. Τέλος, μη νόμιμη κρίθηκε η καταβολή 77.134,63 ευρώ του ίδιου δήμου, που αφορούσε στη μίσθωση τουριστικών σκαφών.
SHARE

About Sportgreece

    Blogger Comment
    Facebook Comment